AKTUELLT - INTRESSEFÖRENINGEN - OLERSTÄKTEN - KAPELLET - 
TENNIS
 - VÄGFÖRENING - HISTORIA - LÄNKAR 

Sörfjärdens intresseförening

Dammutrivningar i Gnarpsån

Mark- och miljödomstolen har nu avgjort ärendet
Domstolen beviljar tillstånd att riva ut dammarna för att återskapa fria vandringsvägar i Gnarpsån från havet och upp till Grängsjösjön, nedströms Gränsfors Bruk med tillhörande dammar.
Läs hela domen här


Saxat ur en artikel från Hela Hälsingland 17 januari 2019:


"Klartecken – två dammar får rivas för vandrande fisk: "Grundvattensänkning uppströms"

Sommaren 2020 kan två kraftverksdammar komma att rivas för att säkerställa fria vandringsvägar i Gnarpsån. Riskerna med sinande brunnar får bli en ersättningsfråga anser mark- och miljödomstolen i sin dom om fiskevårdsprojektet.

– Litet av jobbet kan genomföras i sommar, men de stora delarna kan vi inte göra förrän tidigast sommaren därefter, säger Andreas Johansson, teknik- och miljöhandläggare på Nordanstigs kommun.

Nordanstigs kommun har så här långt lagt ner 2,9 miljoner kronor, netto, på sitt fiskevårdsprojekt. För pengarna gjordes bland annat inköpet av kraftverken i Gällsta och Milsbron i Gnarpsån 2016 för 4,7 miljoner kronor, varav Naturskyddsföreningen betalade 2 miljoner kronor.

Sedan projektet inleddes 2014 har inga längre vandringsfria sträckor skapats, men det förändras genom mark- och miljödomstolen i Östersunds beslut på torsdagen.

Domstolen beviljar tillstånd att riva ut dammarna för att återskapa fria vandringsvägar i Gnarpsån från havet och upp till Grängsjösjön, nedströms Gränsfors Bruk med tillhörande dammar. Det innebär också fria vandringsvägar upp till Annsjön via biflödet Annsjöån.

Domen reglerar däremot inte dammarna uppströms Gränsfors bruk i utloppet från Grännsjön via Baståsån ner till bruket. Det var ursprungligen kommunens syfte att åstadkomma tio mil fria vattenvägar upp till Kråkbäckssjön, Knoppe, Bergsjö.

Andra kritiker mot kommunens projekt har framför allt varit boende längs Gnarpsån i Gällsta och nedströms, inklusive hockeyklubben som tar vatten för att spola is i sin ishall.

Särskilt uppströms dammarna i Gällsta och Milsbrons kraftverk finns det risk för sjunkande grundvattennivåer konstaterar miljödomstolen: "Den stora förändringen vid utrivningen kommer att bli en grundvattensänkning uppströms respektive damm." skriver domstolen.

Men miljöbalken prioriterar återskapandet av fria vandringsvägar framhåller domstolen och eventuella förändringar i grundvattennivåer som påverkar privata brunnar blir därför en fråga om skälig ersättningar för skador på annans egendom.

Nordanstigs kommun har inför domen förklarat sig villig att ersätta skador.

Det kommunägda Nordanstigs Vatten AB hade också invändningar mot utrivningen eftersom det ligger en kommunal vattentäkt tre kilometer nedströms Milsbrons damm som försörjer Sörfjärden med färskvatten.

Domstolens bedömning är att grundvattennivån i Gnarpsåsen inte kommer att påverkas när kraftverksdammarna ersätts med överfallsdammar. Grusåsen korsar Gnarpsån nedströms Milsbron och där finns det goda möjligheter för vatten att infiltreras i åsen som försörjer vattentäkten.

Ytterligare en orsak till bedömningen om minimala skador är att domstolen ger tillstånd att att återskapa Lunnsjöbäckens ursprungliga fåra i dess nedre del vilket bidrar till vattenflödet i Gnarpsån förklarar mark- och miljödomstolen i Östersund.

Att vattentäkten inte berörs kommer att granskas via ett kontrollprogram av grundvattennivåerna som domstolen beslutar om i torsdagens dom. Kontrollprogrammet ska vara i funktion under sex månader innan utrivning får ske, därför är det tidigast sommaren 2020 som den stora delen av arbetet kan utföras.

Under den kommande sommaren räknar Nordanstigs kommun med att gräva bort en kraftverksdamm i Andersfors, Bergsjö, för att ersätta den med en sjötröskel.

Domen om Gnarpsån kan överklagas innan den 7 februari.

Torbjörn Ingvarsson
0650-35565
torbjorn.ingvarsson@mittmedia.se"

 

Här finns en artikel från HT om huvudförhandlingen 1/11

Intresseföreningen lämnade synpunkter på detta ärende inför förhandlingar i mark- och miljödomstolen.
Här kan du läsa skrivelsen

Nordanstigs kommun har ansökt till mark- och miljödomstolen om utrivning av dammar i Gnarpsån

Huvudförhandlingen äger rum 1/11 kl 12.00 i Godtemparlokalen Blå Gården, Kyrkvägen 38 i Gnarp.
Kungörelse

Denna sammanfattning av ärendet har Sverker Söderström skrivit.

"Vad händer med vattnet? Den gjorda storinvesteringen?
Nordanstigs Vatten AB, som är delägare i Mitt Sverige Vatten AB, befarar att en utrivning av dammarna i Milsbron och Gällsta "allvarligt kan försämra råvattnet till vattentäkten i Sörfjärden både kvantitets- och kvalitetsmässigt". Detta i ett yttrande till mark- och miljödomstolen som ska pröva kommunens ansökan om att riva dammarna. Bolaget menar att "kraftverksdammarna höjer nivån i Gnarpsån och håller den stabil vilket gör att det blir tillräcklig grundvattenbildning till täkten i Sörfjärden". En rivning av dammarna kan göra att de nuvarande boende påverkas negativt, även de utbyggnadsplaner som finns kan påverkas negativt.
Nordanstigs Vatten, genom VD, va-strateg, affärsområdeschef och process & utvecklingsansvarig, noterar till mark- och miljödomstolen att Gnarpsån har betydelse för grundvattenbildningen till vattentäkten, speciellt från Milsbron och uppströms. Det sker genom att ytvatten från Gnarpsån läcker in i grusåsen som sedan följer den och omkringliggande genomsläppliga sediment till brunnsområdet. Under de höga flöden som uppstod i Gnarpsån under våren kunde Nordanstigs Vatten se ett klart samband mellan ytvattnet i Gnarpsån och grundvattennivån i vattentäkten."


Webbredaktör