Sörfjärden.se


Hem - PROJEKT - BÅTPLATSER - AVGIFTER - STYRELSEN - FÖRENINGSSTÄMMA - HISTORIA

SÖRFJÄRDENS FISKEHAMNSFÖRENING

Protokoll från Hamnföreningens stämma lördag 29 augusti 2020

Föreningens ambition är att efter bästa förmåga bevara och utveckla Sörfjärdens fiskehamn”

FISKEHAMNSFÖRENINGEN IDAG

Sörfjärdens fiskehamnsförening har idag drygt 40 medlemmar. De nuvarande uppgifterna är liksom tidigare att vidmakthålla farleden i ån och underhålla piren, anläggning av bryggor för föreningens medlemmar och underhåll av gistvallarna och övrig mark som ingår i föreningens fastighet. Föreningen är markägare till de fria ytorna kring hamnområdet och handhar frågor som berör markägarskapet.

Föreningen har ett gott samarbeten med Nordanstigs kommun avseende bland annat bevarandet av sjöbodarna och den unika fiskehamnsmiljön. Kommunen har även beviljat föreningen bidrag, t ex för att kunna utföra muddring av åmynningen.

Föreningen är remissinstans i bygglovsfrågor och frågor som berör detaljplanen och bevarandet av gistvallar och sjöbodar. Kommunen planerar att genomföra en ny detaljplan under 2016 som bland annat syftar till att förstärka bevarandebestämmelserna för gistvallsområdet.

PROJEKT

 • Renovering av piren
  Under 2019 renoverades piren. Nytt grus lades ut på gångstråket, två badtrappor byggdes samt en grillplats iordningställdes längst ut på piren.

 • Byte och underhåll av gistvallspålar
  Gistvallspålarna behöver varje år ses över och dåliga pålar byts ut. Föreningen ser stort värde i att behålla den gamla fiskekaraktären på gistvallsområdet som vittnar om en tid då fiskeverksamheten var stor i Sörfjärden.

 • Slåttning av gistvallarna
  Gistvallsområdet slåttas årligen i början av augusti. Fiskehamnsföreningen har ett skötselavtal med Länsstyrelsen som ger ett bidrag på ca 7 000,-. Syftet med skötselavtalet är att förhindra igenväxning, bibehålla fiskekulturprägeln, gynna floran och den biologiska mångfalden i hamnområdet.

 • Slyröjning vid värnet
  Slyröjning på föreningens mark runt värnet på Klasudden görs årligen.

 • Sjösättningsrampen
  Under 2018 förbättrades sjösättningsrampen i ån genom en kompletterande betonggjutning.

BÅTPLATSER

Sörfjärdens Fiskehamnsförening omfattar ca 50 båtplatser på båda sidor av ån nedanför bron. Omsättningen av båtplatser är liten varför väntetiden kan vara lång. Längs piren har under åren nya båtplatser tillkommit men i avvaktan på att piren ska renoveras kommer inga nya båtplatser att iordningställas. Föreningen har tidigare utrett möjligheten att anlägga nya båtplatser längs åns östra sida men kommit fram till att kostnaden är för hög för att det ska vara genomförbart.

AVGIFTER

För medlemmar:
Inträdesavgift (engångsavgift) = 100,-
Medlemsavgift = 100,-/år
Båtavgift = 750,-/år (betalas av alla medlemmar)
Avgift för att stå i kö för båtplats = 100,-/år
Kajplatsavgift (inklusive båtavgift) = 1 500,-/år (för de som hyr båtplats av föreningen vid piren)

För icke medlemmar:
Sjösättning och upptagning av båt eller vattenskoter = 100,- per tillfälle. Sjösättning och upptagning under samma dag räknas som ett tillfälle.
Alt. säsongsavgift för den som använder rampen regelbundet = 750,-.

STYRELSEN

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av 3 till 5 ledamöter och max 5 suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman. Styrelsen utser inom sig ordförande, kassör och sekreterare.

Ordförande: Jonas Hellström
jonas.hellstrom@telia.com 070-520 60 98

Sekreterare: Henric Wikström
henric.wikstrom@skanska.se 070-214 10 89

Kassör: Per Svedenström
per.swedenstrom@gmail.com 070-654 88 60

Ledamöter: Stefan Åkerlund, Anders Nilsson
Suppleanter: Helena Andersson, Lennart Nilsson
Kontaktperson om medlemskap och avgifter är Per Svedenström.
Kontaktperson för båtplatser är Per Svedenström.

FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall enligt stadgarna hållas före april månads utgång. Kallelse sker ”genom anslag å inom Sörfjärden befintlig anslagstavla”.

HISTORIA

Fisket var förr i tiden en stor näring i Sörfjärden. Liksom på andra platser med yrkesfiske bildades i slutet av 1800-talet en fiskareförening i Sörfjärden. Föreningen hade som uppgift att bilda fiskförsäljningslag, en form av ekonomiska föreningar, med syfte att ta hand om fisken och sköta ersättningarna till yrkesfiskarna.

Det fanns som mest 12 båtlag som fiskade i Sörfjärden. Varje båtlag bestod av två, eller i enstaka fall tre man, som fiskade för 1 200-1 500 kr/år. Fiskehamnen låg då som nu vid Gnarpsåns utlopp. Vid utloppet fanns en holme av slagg, sten och träkistor tillkommen under Gnarps Masugns tid. Förhållandena var svåra p.g.a. sandrevlar vars läge förändrades av stormar och strömmar. Behovet att bygga en pir som skydd för inloppet var därför stort.

I december 1932 förvärvades c:a ett ha mark på östra sidan av Gnarpsåns utlopp och man fick besittningsrätt till ytterligare ca två ha på motsatta sidan av ån. Föreningen fick 1932 tillstånd att utföra behövliga arbeten vilket bland annat innebar att piren byggdes 1933 med hjälp av statliga stöd och eget arbete.

Nuvarande Fiskehamnsförening bildades vid ett möte i Gnarps Masugns skola (f.d. Brukskapellet) den 6 augusti 1932. Av de stadgar som då antogs framgår att föreningens ändamål var ”att för medlemmarnas räkning förvärva hamn- och strandområdet vid Sörfjärden samt att använda detsamma för medlemmarnas ekonomiska nytta genom anordnande, förvaltande och vårdande av en fiskehamn”.

Tiderna förändrades och 1967 fanns bara två båtlag kvar i yrkesmässigt fiske. Idag finns inte längre någon yrkesmässig fiskeverksamhet kvar i Sörfjärden.

Bilder från krattning efter slåttern 7/8 2016


Webbredaktör