Sörfjärden.se


Hem

SÖRFJÄRDENS FISKEHAMNSFÖRENING

Riktlinjer för byggnader och bryggor

Protokoll från stämman 2021

FISKEHAMNSFÖRENINGEN IDAG
Sörfjärdens fiskehamnsförening har idag drygt 50 medlemmar. Föreningens huvudsakliga uppgift är att vidmakthålla farleden i ån, underhålla piren samt att sköta föreningens mark och gistvallar. Föreningen äger den fria marken på båda sidor av ån mellan bron och piren.

ANSVARSOMRÅDEN
 • Underhåll av piren
  Årligen görs underhållssarbeten på piren för att hålla den i gott skick.

 • Muddring av åmynningen
  Muddring av åmynningen görs vid behov. Vattendjupet i åmynningen är normalt ~1 meter men kan periodvis vara så lågt som ~50-70 cm beroende på vattenstånd och sanddrev. All båttrafik sker på egen risk vid passage genom åmynningen.

  Byte och underhåll av gistvallspålar
  Dåliga gistvallspålarna byts varje år ut så att den gamla fiskekaraktären bevaras.

  Slåttning och krattning av gistvallarna
  Gistvallarna slås och krattas varje år i slutet av sommaren. Föreningen får ett skötselbidrag från Länsstyrelsen för det arbete som läggs ner på att slå gistvallarna med slåtterbalk och lie. Syftet med skötselavtalet är att förhindra igenväxning, bibehålla fiskekulturprägeln, gynna floran och den biologiska mångfalden i hamnområdet.

 • Slyröjning vid värnet
  Slyröjning runt värnet på Klasudden görs årligen.

 • Sjösättningsrampen
  Årlig översyn.

BÅTPLATSER OCH KÖLISTA

Föreningen har ett 15-tal båtplatser längs piren för säsongsuthyrning. Föreningen har inga gästplatser.

OBS! Alla platser är idag uthyrda och omsättningen är mycket liten varför väntetiden till en båtplats är lång (20 personer står i kö per den 2022-04-01)!

Kontaktperson för kölistan är: Anders Nilsson, e-post: gnarparn@gmail.com

Om du önskar ställa dig i båtkön:

Maila Anders Nilsson med följande uppgifter (ofullständiga uppgifter accepteras ej); Namn, adress, e-post samt mobilnummer. Kostnad att stå i båtkön 100,-/år.

AVGIFTER
Medlemmar:
Inträdesavgift = 100,-
Årsavgift = 100,-/år
Båtavgift = 750,-/år och båt

Medlemmar har fri tillgång till sjösättningsrampen för egen båt/vattenskoter.

Icke medlemmar:
Båtavgift = 750,-/år och båt (betalas av alla som har båt i ån oavsett medlemsskap)
Sjösättning och upptagning av båt/vattenskoter = 100,- per tillfälle. Sjösättning och upptagning under samma dag räknas som ett tillfälle.

Alt. säsongsavgift för den som vill använda rampen under hela säsongen = 750,-. Säsongsavgiften avser max 2 båtar (eller skotrar) som används av den egna familjen.

Båtplats längs piren:

Hyra av båtplats längs piren = 1 500,-/år (båtavgiften inkluderad)

Årlig kostnad för att stå i kö för en båtplats = 100,-/år

STYRELSEN

Ordförande: Jonas Hellström
jonas.hellstrom@telia.com 070-520 60 98

Sekreterare: Henric Wikström
henric.wikstrom@skanska.se 070-214 10 89

Kassör: Per Svedenström
per.swedenstrom@gmail.com 070-654 88 60

Ledamöter:
Stefan Åkerlund och Anders Nilsson

Suppleanter:
Helena Andersson och Lennart Nilsson

FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall enligt stadgarna hållas före april månads utgång. Kallelse sker ”genom anslag å inom Sörfjärden befintlig anslagstavla”.

HISTORIA
Fisket var förr i tiden en stor näring i Sörfjärden. Liksom på andra platser med yrkesfiske bildades i slutet av 1800-talet en fiskareförening i Sörfjärden. Föreningen hade som uppgift att bilda fiskförsäljningslag, en form av ekonomiska föreningar, med syfte att ta hand om fisken och sköta ersättningarna till yrkesfiskarna.

Det fanns som mest 12 båtlag som fiskade i Sörfjärden. Varje båtlag bestod av två, eller i enstaka fall tre man, som fiskade för 1 200-1 500 kr/år. Fiskehamnen låg då som nu vid Gnarpsåns utlopp. Vid utloppet fanns en holme av slagg, sten och träkistor tillkommen under Gnarps Masugns tid. Förhållandena var svåra p.g.a. sandrevlar vars läge förändrades av stormar och strömmar. Behovet att bygga en pir som skydd för inloppet var därför stort.

I december 1932 förvärvades c:a ett ha mark på östra sidan av Gnarpsåns utlopp och man fick besittningsrätt till ytterligare ca två ha på motsatta sidan av ån. Föreningen fick 1932 tillstånd att utföra behövliga arbeten vilket bland annat innebar att piren byggdes 1933 med hjälp av statliga stöd och eget arbete.

Nuvarande Fiskehamnsförening bildades vid ett möte i Gnarps Masugns skola (f.d. Brukskapellet) den 6 augusti 1932. Av de stadgar som då antogs framgår att föreningens ändamål var ”att för medlemmarnas räkning förvärva hamn- och strandområdet vid Sörfjärden samt att använda detsamma för medlemmarnas ekonomiska nytta genom anordnande, förvaltande och vårdande av en fiskehamn”.

Tiderna förändrades och 1967 fanns bara två båtlag kvar i yrkesmässigt fiske. Idag finns inte längre någon yrkesmässig fiskeverksamhet kvar i Sörfjärden.


Webbredaktör