Sörfjärdens startsida

Information från Sörfjärdens vägförening


För att hålla ner kostnaderna har styrelsen beslutat att inte snöröja parkeringarna i vinter, hålla nere med sandningen samt att inte grusa stickvägarna. Sand kommer att finnas vid Kulturkapellet för avhämtning. Snöpinnar finns att hämta bakom boden vid tennisplan. Den som har frågor, synpunkter eller klagomål kan vända sig till ordförande Renee Holmberg eller någon annan i styrelsen.

Viktig information

Vi önskar att alla medlemmar skickar sina mejladresser till föreningen: sorfjardensvagforening@gmail.com. På så sätt kan vi enklare nå ut till alla med information, inbetalningsavier m.m.

Styrelse för Sörfjärdens Vägförening 2022-2023
Renee Holmberg, ordförande
renee@hudik.se
076-279 56 66
Marianne Omne Pontén, sekreterare
marompo@gmail.com
070-214 64 36
Per Callermo, ekonomiansvarig
pelle@callermo.se
070-461 11 62
Kristina Danielsson-Bladin
kristinabladin@gmail.com

070-327 71 76
Mats Hägglund, styrelseledamot
mats.hagglund@bau.se
070-797 84 54
Karl-Rune Lindberg
kr.lindberg52@gmail.com
070-344 87 46
Anders Bygdén
anders.bygden@gmail.com
072-220 83 86
Revisorer
Petter Ulander
Per Swedenström
 
Valberedning  
Peter Lundvall
Christoffer Idén-Nordin
 
Mailadress:
sorfjardensvagforening@gmail.com
 

 

Vägföreningen har två arbetsdagar/år då vi medlemmar tillsammans jobbar några timmar med de vår- och höst uppgifter som krävs. Dessa dagar lägger vi ut och tar in farthindren samt gör diverse enklare arbetsuppgifter på och runt vägområdet.

Protokoll från tidigare möten

Vad gör en vägförening?

Sörfjärdens Vägförening är en samfällighet bestående av medlemmar, som är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom. För föreningen skall finnas en styrelse.

Verksamhetsåret är 1 maj tom 30 april. En gång om året hålls en föreningsstämma (senast augusti månads utgång), då samtliga medlemmar är välkomna. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Sådan motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad.
Årsavgiften fastställs på årsmötet. Varje fastighet har tilldelats ett andelstal. (De flesta i Sörfjärden har 1000 tonkilometer.)
Årsavgiften har de senaste åren varit 1 krona per tonkilometer, så för de flesta innebär det en avgift på 1000 kr per år.
Avgiften betalas med inbetalningskort till Sörfjärdens vägförening, Bankgiro 951-1262.
Det är lantmäteriet, som har åsatt ett andelstal per fastighet. Styrelsen för samfällighetsföreningen får besluta om ändring av andelstal i vissa fall. Vi förvaltar gemensamt enskild väg enligt förättning genomförd år 2003 av lantmäteriet i Gävleborgs län. Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som bestämts vid vägförättningen.

Vägar som ingår enligt karta:

Strandvägen med stickväg, Lindbergs väg, Brovägen, Skärkarlsvägen, Klasviksvägen, Gistvallsvägen, Notvarpsvägen, Vassbäcksvägen, Östbergsvägen samt vissa stickvägar.
Dessutom ingår fyra parkeringsplatser i förvaltningen.
Till vägarna hör vägbana och de områden som behövs för vägarnas bibehållande och skötsel såsom vägdike, vägslänt, trummor, mötes- och vändplatser.
Sörfjärdens Vägförening (Gnarps Masugn GA:1)
Org.nr 717910-2244

Arkiv:
Protokoll från årsmöte 2022
Dagordning årsmöte 2022
Verksamhetsberättelse 2021-2022
Förslag till revidering av stadgarna

Stadgar för Sörfjärdens Vägförening
Protokoll från årsmöte 2022
Protokoll från årsmöte 2021
Protokoll från årsmöte 2020
Protokoll från årsmöte 2019
Protokoll från årsmöte 2018
Protokoll från årsmöte 2017
Protokoll från årsmöte 2016
Protokoll från årsmöte 2014
Protokoll från årsmöte 2012
Protokoll från årsmöte 2011
Protokoll från årsmöte 2008
Protokoll från årsmöte 2007
Protokoll från årsmöte 2006
 
Webbredaktör Inger Hasselberg