Vresrosor på Sörfjärdens stränder

Under våren 2024 fortsätter arbetet med att rensa stranden. Håll utkik efter nya skott och dra upp dem innan de sprider sig mer.
Här kan du redovisa arbetade timmar
Tack för hjälpen!

Sörfjärdens intresseförening deltar i ett projekt för att rensa stränderna från den invasiva arten vresrosor. Tilsammans med Nordanstigs kommun, campingen och AB Varpsand har vi fått bidrag och strandskyddsdispens från länsstyrelsen.
Intresseföreningens insats är tänkt att utgöras av ideellt arbete motsvarande 30 000 kronor. I huvudsak kan det bli fråga om handräckning vid bortgrävning samt återställning efter grävandet, t.ex krattning.

På Naturvårdsverkets hemsida finns en utförligare projektbeskrivning:
https://lona.naturvardsverket.se/Project/Edit/8683

Sammanfattning:
Stränderna i Sörfjärden har på senare år vuxit igen med vresros. Nordanstigs kommun vill genom de sökta projektmedlen, och i samarbete med Sörfjärdens intresseförening, restaurera stränderna så att de återställs i det skick som de en gång var. När vresrosorna tas borta gynnas naturlig sandmarksanknuten biologisk mångfald och tillgängligheten ökar för människors möjlighet till rekreation.

Bakgrund:
Sörfjärdens öppna sandmarker utmed kommunens kustband är unika för kommunen men idag breder vresrosen ut sig. Många av de djur och växter som är knutna till öppna och solbelysta sandmarker med blottad sand har därför minskat. Genom att restaurera igenväxta sanddyner återskapas miljöer som gynnar olika arter. Vresros är en till landet införd art ursprungligen från Ostasien och Japan. Rosen har som trädgårdsrymling blivit ett stort problem och när vresrosen etablerar sig växer den snabbt och bildar täta bestånd, tränger ut andra arter och minskar den biologiska mångfalden. Vresrosen förökar sig med att skjuta ut talrika rotskott men också via frön som sprids med hjälp av fåglar. Vresrosen bör bekämpas aktivt för att inte konkurrera ut den inhemska floran. En sandmiljö med naturlig dynamik tryggar blommande örter och sandlevande steklars bomiljöer. Samtidigt bidrar restaureringen till ett attraktivt rekreationsområde där hav möter strand med en levande kust och skärgård.

Effekt:
Den önskade effekten med att avlägsna vresrosen utmed stränderna är att bidra till att minska vresrosens utbredning i landskapet. Genom att sand blottläggs vid den mekaniska bekämpningen gynnas även vissa insekter som är beroende av den typen av miljö och blommning. Det kan även gynna fågellivet. På lång sikt bidrar projektet till ökad folkhälsa.

Ägare/skötsel:
De aktuella strandområden ägs av Gnarps skifteslag. Badet är en kommunal badplats och är klassat som EU-bad. Kommunen sköter strandens sophantering. Sörfjärdens intresseföreningen håller strandområdet i önskat skick, genomför årlig städning mm.

Kontaktpersoner:
Bengt Holmberg, Inger Hasselberg (Sörfjärdens Intresseförening), Rickard Brändström (Fastighetsägare samt ägare Sörfjärdens Camping) samt Lisa Bergman-Östberg (Gnarps skifteslag, samfällighetsförening).

Projekttid:
Start 2022, avslutas senast 2024.