SÖRFJÄRDENS FISKEHAMNSFÖRENING

Föreningens huvudsakliga uppgift är att vidmakthålla farleden i ån, underhålla piren samt skötsel av föreningens mark och gistvallar. Föreningen äger den fria marken på båda sidor av ån mellan bron och piren.

Föreningen får skötselbidrag från Länsstyrelsen för det arbete som läggs ner på att slå gräset på gistvallarna med slåtterbalk. Syftet är att förhindra igenväxning samt att gynna floran och den biologiska mångfalden. Normalt sker aktiviteten sista helgen i juli.

BÅTPLATSER OCH KÖLISTA
Föreningen hyr ut 13 båtplatser längs piren. Alla platser är idag uthyrda och omsättningen är mycket liten varför väntetiden för en båtplats tyvärr är mycket lång.
Om du önskar ställa dig i kölistan skicka e-post till Anders Nilsson med följande uppgifter; Namn, adress, e-post samt mobilnummer.

Kontaktperson för kölistan är: Anders Nilsson, e-post: gnarparn@gmail.com

AVGIFTER

Medlemmar:

Inträdesavgift = 100,-
Årsavgift = 100,-/år
Båtavgift = 750,-/år för båt eller vattenskoter

Medlemmar har fri tillgång till sjösättningsrampen för egen båt eller vattenskoter.

Icke medlemmar:
Båtavgift = 750,-/år för båt eller vattenskoter (betalas av alla som har båt eller vattenskoter förtöjd i ån)
Sjösättning och upptagning av båt eller vattenskoter = 100,-/tillfälle. Sjösättning och upptagning under samma dag räknas som ett tillfälle.

Den som vill använda rampen flera gånger under en säsong kan välja att betala en säsongsavgift på 750,-. Säsongsavgiften avser 1 båt eller vattenskoter som används för privat bruk.

Båtplats längs piren:
Hyra av båtplats längs piren = 1 500,-/år
Kostnad att stå i kölistan = 100,-/år

STYRELSEN

Ordförande: Jonas Hellström
jonas.hellstrom@telia.com 070-520 60 98

Sekreterare: Henric Wikström
henric.wikstrom@skanska.se 070-214 10 89

Kassör: Anders Nilsson
gnarparn@gmail.com 070-070 534 21 29

Ledamöter:
Stefan Åkerlund och Mikael Cederholm

Suppleanter:
Helena Andersson och Lennart Nilsson

FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall enligt stadgarna hållas före april månads utgång. Kallelse sker ”genom anslag å inom Sörfjärden befintlig anslagstavla”.

HISTORIK
Fisket var förr i tiden en stor näring i Sörfjärden. Liksom på andra platser med yrkesfiske bildades i slutet av 1800-talet en fiskareförening i Sörfjärden. Föreningen hade som uppgift att bilda fiskförsäljningslag, en form av ekonomiska föreningar, med syfte att ta hand om fisken och sköta ersättningarna till yrkesfiskarna.

Det fanns som mest 12 båtlag som fiskade i Sörfjärden. Varje båtlag bestod av två, eller i enstaka fall tre man, som fiskade för 1 200-1 500 kr/år. Fiskehamnen låg då som nu vid Gnarpsåns utlopp. Vid utloppet fanns en holme av slagg, sten och träkistor tillkommen under Gnarps Masugns tid. Förhållandena var svåra p.g.a. sandrevlar vars läge förändrades av stormar och strömmar. Behovet att bygga en pir som skydd för inloppet var därför stort.

I december 1932 förvärvades c:a ett ha mark på östra sidan av Gnarpsåns utlopp och man fick besittningsrätt till ytterligare ca två ha på motsatta sidan av ån. Föreningen fick 1932 tillstånd att utföra behövliga arbeten vilket bland annat innebar att piren byggdes 1933 med hjälp av statliga stöd och eget arbete.

Nuvarande Fiskehamnsförening bildades vid ett möte i Gnarps Masugns skola (f.d. Brukskapellet) den 6 augusti 1932. Av de stadgar som då antogs framgår att föreningens ändamål var ”att för medlemmarnas räkning förvärva hamn- och strandområdet vid Sörfjärden samt att använda detsamma för medlemmarnas ekonomiska nytta genom anordnande, förvaltande och vårdande av en fiskehamn”.

Tiderna förändrades och 1967 fanns bara två båtlag kvar i yrkesmässigt fiske. Idag finns inte längre någon yrkesmässig fiskeverksamhet kvar i Sörfjärden.

Riktlinjer för byggnader och bryggor