Information från Sörfjärdens vägförening

Årsmötet 2022 antog nya stadgar då nuvarande var i behov av att revideras. De nya stadgarna fastslogs därefter stadgeenligt på årsmötet 2023. Styrelsen skickade därefter in de nya stadgarna till Lantmäteriet (LM) för att få dem fastställda. Tyvärr visade det sig att vi även i de nya stadgarna hade formulerat oss felaktigt så styrelsen har gjort ett omtag. Det nya förslaget kommer att lyftas på årsmötet 2024 (den 28/7) och utgår helt utifrån LM’s framtagna basstadgar för samfälligheter. Läs förslaget här.
Har du frågor eller synpunkter så kontakta Renee Holmberg, ordförande.

Årsmöte hölls 2023 23/7 kl 11 i Kulturkapellet.
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning

Information från styrelsen till medlemmar gällande moms i vägföreningen

Viktig information
Vi önskar att alla medlemmar skickar sina mejladresser till föreningen: sorfjardensvagforening@gmail.com. På så sätt kan vi enklare nå ut till alla med information, inbetalningsavier m.m.

Styrelse för Sörfjärdens Vägförening 2023-2024

Renee Holmberg, ordförande
renee@hudik.se
076-279 56 66
Per Callermo, ekonomiansvarig
pelle@callermo.se
070-461 11 62
Kristina Danielsson-Bladin, sekreterare
kristinabladin@gmail.com
070-327 71 76
Mats Hägglund, styrelseledamot
mats.hagglund@bau.se
070-797 84 54
Anders Bygdén
anders.bygden@gmail.com
072-220 83 86
Tina Melander, suppleant
0513kene@gmail.com
070-297 81 41
Olle Arbman, suppleant
olle.emanuel.arbman@gmail.com
076-776 60 11
Revisorer
Petter Ulander
Per Swedenström
070-212 58 00
070-654 88 60
Valberedning 
Peter Lundvall
Christoffer Idén-Nordin
070-603 55 85
073-077 18 49
Mailadress:
sorfjardensvagforening@gmail.com
 
Vägföreningen har två arbetsdagar/år då vi medlemmar tillsammans jobbar några timmar med de vår- och höstuppgifter som krävs för att hålla vägbanan och vägområdet i gott skick. Vägområdet är minst 2 meter från vägbanans kant, eller till tomtgräns, och i höjd minst 4,6 m. Vägområdet ska hållas fritt från buskar och sly. Fastighetsägaren ansvarar för sin växlighet och tillsammans sköter vi om övriga vägområdet. Vi har ett väl fungerade och fint vägområde som vi kan vara nöjda med.
Vad gör en vägförening?
Sörfjärdens Vägförening är en samfällighet bestående av medlemmar, som är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom. För föreningen skall finnas en styrelse.
Verksamhetsåret är 1 maj tom 30 april. En gång om året hålls en föreningsstämma (senast augusti månads utgång), då samtliga medlemmar är välkomna. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Sådan motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad.
Årsavgiften fastställs på årsmötet. Varje fastighet har tilldelats ett andelstal. (De flesta i Sörfjärden har 1000 tonkilometer.)
Årsavgiften har de senaste åren varit 1 krona per tonkilometer, så för de flesta innebär det en avgift på 1000 kr per år, 25% moms tillkommer.

Avgiften betalas till Sörfjärdens vägförening, Bankgiro 951-1262, faktura skickas via mejl, kom ihåg att meddela styrelsen fakturamottagarens mejladress.
Det är lantmäteriet, som har åsatt ett andelstal per fastighet. Styrelsen för samfällighetsföreningen får besluta om ändring av andelstal i vissa fall. Vi förvaltar gemensamt enskild väg enligt förättning genomförd år 2003 av lantmäteriet i Gävleborgs län. Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som bestämts vid vägförättningen.

Vägar som ingår enligt enligt anläggningsförrättning 2002-08-30:

Strandvägen med stickväg, Lindbergs väg, Brovägen, Skärkarlsvägen, Klasviksvägen, Gistvallsvägen, Notvarpsvägen, Vassbäcksvägen, Östbergsvägen samt vissa stickvägar.
Dessutom ingår fyra parkeringsplatser i förvaltningen vilka är avsedda för besökare, det är inte tillåtit att campa där. Fastighetsägare förväntas parkera sina fordon på den egna tomten. Under de varmaste dagarna i juli räcker inte parkeringsplatserna till och vi får ha förståelse för att fordon då parkerar längs vägarna, så länge det inte blir trafikfarligt.
Till vägarna hör vägbana och de områden som behövs för vägarnas bibehållande och skötsel såsom vägdike, vägslänt, trummor, mötes- och vändplatser.
Sörfjärdens Vägförening (Gnarps Masugn GA:1)
Org.nr 717910-2244